คณะกรรมการบริหาร
image

ดร. ธีรพจน์ ก้องธรนินทร์
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท : คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮัมบูร์ก, เยอรมณี
  • ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Certification Program  (DCP) รุ่น 277/2562

 

ประสบการณ์ทำงาน 

  • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
  • 2560 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
  • 2550 - 2560 : ผู้บริหารฝ่ายการตลาดต่างประเทศ, บริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
  • 2546 - 2550 : ผู้บริหารโรงงาน, บริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
  • 2544 - 2546 : วิศวกร, บริษัท ซีเมนส์ วิดิโอ ออโต้โมทีฟ เอจี จำกัด, เยอรมันนี 
Powered by MakeWebEasy.com