โครงสร้างองค์กร
▔▔▔▔▔▔▔
คณะกรรมการและผู้บริหาร
▔▔▔▔▔▔▔
นาย มงคล พฤกษ์วัฒนา
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นาย อมรศักดิ์ เกตุจรูญ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นาย อมรยศ พานิช
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ดร. ธีรพจน์ ก้องธรนินทร์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ดร. พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ
นาย พิศาล อริยเดชวณิช
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ 
Powered by MakeWebEasy.com