นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

1. บทนำ

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัท โดยจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้เจ้าของข้อมูลทราบวัตถุประสงค์ และมาตรการในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน IP Address เป็นต้น
 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน / ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 
โดยที่บริษัทได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น ในกรณีดังต่อไปนี้

2.1  เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า-บริการ

2.2  เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม

2.3  เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านกระทู้เว็บบอร์ด

2.4  เมื่อมีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือการสมัครงาน
 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็นภายใต้การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและ/หรือกฎหมายเท่านั้น

3.2 บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการขอความยินยอมเก็บในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

3.3 ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย


ข้อมูลระบุตัวตน / ข้อมูลการติดต่อ อาทิเช่น

 • ชื่อ และ นามสกุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน / Passport
 • เพศ
 • วันเกิด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลใบแบบฟอร์มใบสมัครงาน / ข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มประวัติเพื่อการสมัครงานในเว็บไซต์หางานหรือบริษัทจัดหางาน
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • บัญชีโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลทางธุรกรรม
 • รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
ข้อมูลทางเทคนิค อาทิเช่น
 • IP address
 • Cookies
 • Web Browser
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิดเผย / คลังข้อมูลเปิดเผย อาทิเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • งบการเงินที่แสดงเป็นข้อมูลเปิดเผยจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทหรือการให้บริการของบริษัท อาทิ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ
 • เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
 • เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
 • เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย

4.2 เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

4.3 เพื่อทำการตลาดหรือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม ข้อเสนอส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ และบริการ

4.4 เพื่อกระบวนการสรรหาพนักงาน

4.5 บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทจะจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล
มีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต 


6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้กับบุคคลได้โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

6.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล


7.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

7.2 สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.4 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

7.5 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

7.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

7.7 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

7.8 สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้

7.9 สิทธิในการร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

7.10 การใช้สิทธิอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิหรือไม่อาจดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลในบางกรณี เช่น เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งของศาล ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธคำขอด้วย


8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

8.1  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการร้องขอหรือให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษร

8.2 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

     8.2.1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางที่อาจมีไม่เพียงพอ พร้อมทั้งได้ให้การยินยอม

     8.2.2 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     8.2.3 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้การยินยอมได้
 

9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้
 

10. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสร้างโดยเว็บไซต์และจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งานซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งาน และการตั้งค่าต่าง ๆ ของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน หรือข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนบราวเซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

 
11. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน และกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน


12. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ

บริษัท เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-897-4800-3
อีเมล์ : leena@saf.co.th
เว็บไซต์ : www.saf.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้