คณะกรรมการและผู้บริหาร
image

นาย มงคล พฤกษ์วัฒนา
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12/2555, สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง) รุ่นที่ 1/2559, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (TEA) รุ่นที่ 8/2559, สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TepCoT) รุ่นที่ 10/2560, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 176/2563

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 • 2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2561 : บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2561 : อธิบดี, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2559 – 2561 : ประธานกรรมการ, บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
 • 2559 – 2561 : กรรมการ, บริษัท บริหาร และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2561 : กรรมการ, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
 • 2558 – 2561 : กรรมการวิชาการ, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2558 – 2561 : กรรมการ, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2558 – 2559 : ผู้ตรวจราชการ, กระทรวงอุตสาหกรรม / รักษาราชการแทนอธิบดี, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Powered by MakeWebEasy.com