คณะกรรมการและผู้บริหาร
image

นาย อมรยศ พานิช
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท : คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี : คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น xx/25xx

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 • 2562 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน : หุ้นส่วนผู้จัดการ, ValueHome (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 • 2550 - 2553 : ทนายความหุ้นส่วน, สำนักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
 • 2541 - 2550 : ที่ปรึกษากฎหมาย, สำนักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
 • 2539 - 2541 : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Powered by MakeWebEasy.com